Algemene voorwaarden

Streekweb is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

KvK 62057677,  BTW: NL8546.22.184,  gevestigd aan de Poststraat 33 5038DG Tilburg.

Streekweb-een online multi-site platform (website en App). Streekweb is uitgever van regionale online informatie. Voor de publicatie van commerciële-, promotionele-  en informatieve informatie maakt Streekweb gebruik van een multi-site platform (website en App) en verder social media. ‘De klant’ heeft de mogelijkheid om een zelf geïnitieerd voordeel, korting of aanbod voor de consument via bovenstaande mediakanalen te communiceren met de doelgroep (consumenten & bedrijven).

De klant.  Dit is de marktpartij die een beroep uitoefent of een bedrijf exploiteert en een overeenkomst heeft gesloten met Streekweb om via het multi-site platform zijn bedrijfsgegevens, producten en/of diensten en aanbiedingen combineert met consumenten en/of bedrijven.

Streekweb is gratis voor de gebruiker. Streekweb biedt voor consumenten een gratis dienst met streekinformatie (recreatie, natuur, evenementen, historische locaties etc.) en commerciële informatie verstrekt door adverterende eenmanszaken en bedrijven. Streekweb aggregeert, rubriceert, publiceert & communiceert de streek- informatie en commerciële informatie incl. actieaanbiedingen. Wanneer een aanbieding en/of actie voortgekomen uit de commerciële publicatie geconsumeerd wordt, gaat de consument een overeenkomst aan met ‘de klant’. Een commerciële uiting en/of actie aanbieding heeft een vooraf vastgestelde looptijd. Streekweb publiceert en/of promoot de betreffende commerciële informatie en/of actieaanbiedingen van de klant ook via social media en/of affiliates. 

Streekweb aansprakelijkheid.  Streekweb is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort of van welke aard dan ook, veroorzaakt in de relatie tussen de consument en ‘de klant’ of tot de totstandkoming daarvan. Streekweb garandeert niet dat een overeenkomst tussen ‘de klant’ en de consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt.  De in de commerciële uiting vermelde prestatie/aanbieding levert ‘de klant’ aan de consument voor eigen rekening en eigen risico. Streekweb is ten opzichte van de consument verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door ‘de klant’. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem aangeleverde tekst en/of beeld en er geen discriminerende of anderszins beledigende, aanstootgevende uitlatingen mag doen. Verder dat de klant  er voor in staat dat hij daar geen inbreuk op rechten van derden mee maakt, en dat hij Streekweb dient te vrijwaren voor eventuele claims van derden. De klant dient tijdig de relevante gegevens aan te leveren (voor publicatie) en dat de gegevens dienen te voldoen aan de specificaties die Streekweb opgegeven heeft.  De looptijd van een overeenkomst betreft één jaar ingaande op datum publicatie. Uitzonderingen daarop worden specifiek vermeld op de overeenkomst tussen Streekweb en de klant.  

Streekweb online. Streekweb zal zich inspannen om het Streekweb online multi-site platform (website en App) zonder noemenswaardige technische storingen te laten functioneren. Onderhoud en software ontwikkelingen kunnen echter storingen veroorzaken die gebruiksmogelijkheden beperken of mogelijkerwijs onderbreken, waarbij dataverlies kan ontstaan. Streekweb erkent en aanvaardt geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor welke schade ook ontstaan door of voortvloeiende uit het uitblijven van beschikbaarheid van het Streekweb mediaplatform of dataverlies. Het is Streekweb geheel autonoom toegestaan alle applicaties aan te passen of te verwijderen naar eigen inzicht zonder daar rekening en verantwoording voor af te leggen aan of schadeplichtig te worden jegens welke partijen dan ook. Streekweb is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het multi-site platform en dat indien Streekweb in enig geval wel aansprakelijk mocht zijn dat deze dan beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde . Streekweb behoudt ten aller tijde het recht een beroep te doen op overmacht. 

Streekweb intellectuele eigendom, privacy en ‘cookies’. Streekweb behoudt zich haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor waaronder alle auteursrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, database rechten, gepubliceerde zaken en allerhande informatie, fotomaterialen en video's en de inhoud van databases. Geen enkele verandering, vermenigvuldiging publicatie of het doorgeven aan derden van het intellectuele eigendomsrecht van Streekweb is toegestaan. Elke inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Streekweb wordt voorgelegd aan bevoegde rechtelijke instanties. Door het ingeven van persoonlijke informatie en door het gebruik van het mediaplatform van Streekweb verkrijgt Streekweb allerlei gegevens over onder andere mobiel dataverkeer. Streekweb gebruikt deze gegevens enkel om de dienstverlening uit te kunnen voeren of te optimaliseren. 

 

Financieel   Eventuele offertes voor de klant zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van aanbieden van de offerte. De klant dient de rekeningen binnen bepaalde periode te voldoen en dat hij rente en kosten verschuldigd is indien hij in gebreke blijft in de tijdige betaling daarvan. Dat de klant gehouden is om de kosten te voldoen indien hij het materiaal niet tijdig of niet volgens de specificaties aanlevert.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratie/factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant Streekweb vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De openstaande bedragen zijn na deze periode van 30 dagen rentedragend en inbaar zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de klant verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-, alles exclusief omzetbelasting. 

Overig.  Deze algemene voorwaarden kunnen altijd worden aangepast na afloop van een overeenkomst en zijn direct opvraagbaar via Streekweb.nl. Mocht men na afloop van een overeenkomst het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van het Streekweb mediaplatform. Als een afzonderlijke bepaling of delen daarvan ongeldig blijken te zijn, dan treft dergelijk voorval de rechtsgeldigheid van overige zaken vermeld in de algemene voorwaarden niet. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen bijvoegde rechters van het arrondissement Breda. 

Wijzigingen voorbehouden